Renneborg

Nieuwsblad van het Noorden 25-04-1936

Gemeenteraadsvergadering

Na eenige discussie werd het bekende adres van den raad van Finsterwolde betreffende meer tewerkstelling van werkloozen en verandering van het vervoer voor kennisgeving aangenomen, evenals het adres van de afd. Renneborg van den Chr. Landarbeidersbond waarin gesproken wordt van een onbillijke toepassing inzake regenverlet.

De circulaire van Ged. Staten betreffende verlaging van de jaarwedden van burgemeester, secretaris en ontvanger werd in handen gesteld van B. en W. om advies.

Daarna had de stemming plaats over het voorstel betreffende een kindertoeslag aan veldwachters, over welk voorstel in de vorige vergadering de stemmen staakten. Het werd nu aangenomen met 8-7 stemmen.

Aan mej. A. Kruize werd op haar verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzeres te Sellingerbeetse.

Tot schouwer van wegen en voetpaden in het district Laude werd benoemd de heer G. Heun te Ter Borg.

Besloten werd tot den bouw van een nieuwe woning voor het hoofd der school te Jipsinghuizen.

Vastgesteld werden de vergoedingen aan de bijzondere school.

Besloten werd tot aankoop en ruiling van grond voor het woonwagenkamp te Rijsdam en tot verhuring van een heem grond aan F. A. B. te Ter Apel West.
Ook werd goedgekeurd de aankoop van een perceel grond te Barnflalr afkomstig van M. C. Gerdes en werd besloten tot verlenging van de huurtermijn der woning verhuurd aan H. Kuilman te Ter Apel.

Vastgesteld werd de verordening tot het heffen van 75 opcenten op de gemeentefondsbelasting 1936-'37.

Tot onderwijzer aan de o. 1. school te Sellingerbeetse werd benoemd de heer H. de Haan, tijdelijk hoofd der school te Bellingwolde.

Aangenomen werd het voorstel van B. en W. tot het doen van een verklaring overeenkomstig de Woningwet, dat uitbreidingsplannen in voorbereiding zijn voor Ter Apel, Vlagtwedde, Sellingen en Bourtange.

Evenzoo werd aangenomen het voorstel tot aansluiting bij de Ned. Thermotechnische fabrieken te Bergum.

Op voorstel van B. en W. werd voor kennisgeving aangenomen een adres van het W. S. C. afd. Vlagtwedde betreffende industrietoeslag voor werkloozen.

Met betrekking tot de herziening van de jaarwedden der gemeente-ambtenaren deelde de voorzitter mede dat over de wegwerkers met het ministerie besprekingen waren gehouden, waardoor B. en W. thans voorstelden de jaarwedden daarvoor te stellen op f 1.205 (thans f 1.308). Hierover werd uitvoerig gediscussieerd maar daar bericht is ontvangen dat de Minister de uitkeering voor de werkloozen afhankelijk stelt van de inwilliging van zijn eischen, legde de Raad zich hierbij neer.

Besloten werd tot herziening van het besluit betreffende een voorschot ingevolge de Landarbeiderswet voor G. Klok.

Besloten werd tot eenige wijziging in de gemeentebegrooting 1935 en het Grondbedrijf voor 1935, terwijl werden vastgesteld de kohieren hondenbelasting en straatbelasting.

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap